Vedtekter og reglement

VEDTEKTER TSMK:

§1 ORGANISASJON:                                                                                                                                                   Tynset Skolemusikkorps ble stiftet 09.04.54 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Hedmark Skolemusikkrets.

§2 FORMÅL:                                                                                                                                                                   Tynset Skolemusikkorps skal:
-MUSIKK: Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
Drive tilleggsaktiviteret som drill, storband og liknende når det er interesse for dette.
-SOSIAL AKTIVITET: Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom.
-INFORMASJON: Informere om korpsets, kretsene og NMF’s aktiviter, og fremmme forståelse for korpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
-MUSIKKPOLITISK: Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjer kretsen og NMF trekker opp.
ARRANGEMENT: Gi musikere, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs. Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement.
-UTVIKLINGSARBEID: Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, kretsen, NMF sentralt og andre organisasjoner. Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling, og samarbeid med andre korps og musikklivet forøvrig.

§3 MEDLEMSKAP:
Korpset består av hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps, samt hoveddrill og aspirantdrill.
Det er utarbeidet reglement for korpset.

3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER:
Etter 1 årsinstrumentopplæringi musikkskolen, tas
jenter og gutter opp i aspirantkorpset. Etter
opplæringstiden er det en prøvetid på 3 mnd.
Overgang skjer ordinært:
Aspirantkorps 2 sesonger, hvis ikke
besetningsbehovet og kvalifikasjoner tilsier noe
annet.
Opptak til drilltroppen skjer etter en opplæringstid
på 3 mnd med påfølgende opptaksprøve. Etter 1 år i
drilltroppen kan det gis anledning til samtidig
deltagelse i aspirantkorpset. Etter 3 år i
drilltroppen, hvorav minst 1 år i aspirantkorpset,
kan de som er kvalifiserte opptas i hovedkorpset.

Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra de
ovenstående bestemmelsene i denne paragrafen.

3.2 FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSKAP: Instrumenter,
uniformer og utstyr skal holdes i god stand.
Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar
for korpsmedlemmer/foresatte.

Korpset bør stå som eieren av større og dyrere
instrumenter. Medlemmene oppfordres til å kjøpe
mindre instrumenter selv, hvis de har anledning til
det. Korpset betaler reparasjon og uforskyldt skade
av alle instrumenter.

Korpset dekker forsikringer på instrumenter som
benyttes i korpset.

3.3 KONTIGENT: Årskontigenten fastsettes for 1 – ett år
om gangen.

3.4 UTMELDING: Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer
til 31.juli det året de fyller 19 år.

§4 ÅRSMØTE:
a) Årsmøtet er korpsetes høyeste myndighet. Årsmøtet består av medlemmenes foresatte for medelmmer under 18 år, medlemmer over 18 år kan møte selv. Hvert medlem representerer en stemme. Alle medlemmer i korpsene har adgang til årsmøtet, men medlemmer under 18 år møter uten stemmerett og er ikke valgbare. Innkallingen skal skje med minst 4 ukers varsel. Alle beslutninger avgjøres med absolutt flertall ( over halvparten av de avgitte stemmene). Regnskapsåret avsluttes 31.desember. Årsmøte holdes innen 1.mars.
b) Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Kontigenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer
4. Budsjett for kommende år
5. Saker som legges fram for styret
6. Innkomne forslag
7. Valg av styre

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.
c) Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Styret plikter å legge saker som kommer til rett tid fram på årsmøtet.
d) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte behandles kun de saker hvorfor møtet er forlangt.

§5 STYRET:
5.1 SAMMENSETNING og KONSTITUERING:
Foreningen ledes av et styre på 4
medlemmer bestående av:

1. Leder, velges for hvert år.
2. Nestleder/Sekretær
3. Kasserer
4. Vara/Leder støttegruppe

Foreningen har følgende undergrupper:

Oppmenn/korpsledere 6 stk
Oppmenn drill 2 stk
Instrumentforvaltere 2 stk
Uniformsforvalter for korps/drill 2 stk
Arrangementkomitee 3 stk (Inkl Leder støttegruppe)
Julebasarkomite 2 stk
Tillitsrepresentant 2 stk
Valgkomite 2 stk
Revisorer 2 stk

Styremedlemmene velges på årsmøtet hver for seg.
Funksjonstiden er 2 år. De andre øvrige tillits-
valgte velges ved oppstart av ny sesong hver for seg.
Funksjonstiden er 2 år. Lederne for disse under-
grupper, innkalles til styremøter ved behov og det
er utarbeidet arbeidsinsrrukser for lederne i disse
gruppene. Dirigenter og leder for
drilltroppen ansettes av styret og avlønnes etter
avtale, og disse kalles inn til styremøte ved
behov.
Korpsets tillitsmann ev tillitsmenn velges av og
blandt korpsets medlemmer.

§6 OPPLØSNING:
6.1 Forslag om korpsets oppløsning kan kun behandles på
ordinært årsmøte og forslag skal være innsendt 1- en
mnd før, til leder. For at beslutningen om
oppløsning skal være gyldig, kreves et flertall på
minst 2/3 av avgitte stemmer og minst 2/3 av
medlemmene må være til stede.

6.2 Salg eller pantsettelse av korpsets eiendeler kan
bare skje etter besluttning på årsmøtet. Gjelder
ikke vanlig utskiftning av instrumenter.

6.3 Blir korpset oppløst, skal det sist fungerende styre
sørge for betryggende oppbevaring av instrumenter,
noter og andre eiendeler. Mulig kassabeholdning skal
settes inn på konto i gjeldende bank. Uttak må ikke
finne sted før skolemusikken igjen kan oppstå. Etter
10 års forløp uten ny skolemusikk tilfaller
eiendelene Tynset Janitsjarkorps.

§7 VEDTEKTSENDRINGER:
Forandringer eller tilføyelser til disse lover, kan kun foregå på ordinært årsmøte og med 2/3 flertall. Forslaget må være styret i hende senest 1 – en mnd før møtet.

 

REGLEMENT:

1. Møt presis til øvelsene og vær spilleklar når øvelsen
starter.
2. Vis alltid god disiplin og rett deg etter beskjeder fra
dirigent og ledere.
3. Spill ikke uten at du er bedt om det. Forstyrr ikke
instruktøren eller de som spiller. Når en gruppe øver,
skal de andre være stille.
4. Rydd opp etter øvelsen, bl.a. skal alle sette stolen
sin på plass.
5. Øv godt på det aktuelle øvelsesstoffet. Møt alltid
forbredt. Øv litt hver dag, men velg tid og sted slik
at du forstyrrer minst mulig.
6. Instrumenter og uniformer behandles forsiktig og etter
forvalternes og ledernes veiledning. Uforsiktig
behandling kan resultere i erstatningsansvar. Når det
gjelder uniform, se egen instruks.
7. Effekter som mistes eller ødelegges, må betales eller
erstattes.
8. Noter og hefter behandles forsvarlig. Bruk helst omslag
eller perm. Legg ikke igjen noter i øvingslokalet eller
hjemme.
9. Uten gyldig grunn kan ingen unnlate å delta i korpsets
arrangementer, stevner o.l.
10.Medlemskontigenten må betales i rett tid(Betalingsfrist
står på giroen).
11.Medlemmer som bryter reglementet, eller som ikke viser
nødvendig interesse, kan utvises for en eller flere
øvelser. Ved gjentakelse og grovere forseelser, kan
vedkommende utvises fra korpset.
12.Medlemskapet opphører ved sesongslutt det året
medlemmet fyller 19.år. Ønsker noen å slutte før tiden,
skal det sendes skriftlig søknad til styret i god tid
før sesongstart, senest 1.juli. Søknaden skal helst
være begrunnet.
13.Dersom et medlem har vært permittert en sesong, skal
hun/han tilskrives av styret med en påminnelse om at
permisjonstiden er over. Dersom medlemmet ikke kommer
tilbake til korpset, går medlemskapet automatisk ut. Et
permittert medlem har de samme forpliktelser overfor
korpset som et aktivt medlem.

UNIFORMSREGLEMENT:

1. Det betales for tiden et depositum ved utlevering av
uniform, p.t. kr 200.-
Ved innlevering av nyrenset og pent behandlet uniform,
betales beløpet tilbake.
2. Uniformen behandles forsiktig og etter forvalternes og
ledernes veiledning. Uforsiktig behandling kan
resultere i ersatningsansvar.
3. Medlemmet ( evt foresatte) må påse at uniformen til
enhver tid er iorden og at evt løse deler syes fast
igjen. Ved «større» reparasjoner, tas det kontakt med
uniformforvalter.
4. Ny uniform (eks større størrelse) utleveres kun mot
bytte av den gamle som selvfølgelig skal være nyrenset
og iorden.
5. Alle stjerner skal følge med uniformen ved utlevering.
6. Medlemmer som ødelegger eller mister effekter, får bare
utlevert nye mot erstatning etter retningslinjer som
styret til enhver tid har godkjent, p.t. gjelder at
effekter ersattes med full pris.
7. Før offentlig opptredener, stevner etc., skal medlemmet
melde fra til uniformsforvalter om event. mangler i god
tid. Likeledes dersom medlemmet trenger en større
størrelse.

Legg inn en kommentar